Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Dayalı Matematik Eğitiminin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Marmara Üniversitesi
  • Sinem SADIK Bahçeşehir Boğazköy Ortaokulu

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2015‐V3‐01

Anahtar Kelimeler:

Beyin- temelli- ö?renme- matematik- ö?retimi- ba?ar?- tutum.

Özet

Bu çalışmada beyin temelli öğrenme kuramının ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki başarısına ve matematik dersindeki tutumuna etkisinin ne düzeyde olduğu araştırılmış; ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmaya, deney grubunda 34, kontrol grubunda 34 öğrenci olmak üzere toplam 68 ortaokul 6. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma, toplam 30 ders saatini kapsayan süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacı ile başarı testi, tutum testi, beyin baskınlık aracı ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS17.0 programıyla analiz edilmiştir. İstatistiksel veri analizinde, verilerin normalliği araştırıldıktan sonra bağımlı gruplarda t testi, bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar şunlardır: Başarı son test puanlarında, deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark vardır. Tutum son test puanlarında, deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark vardır. Ayrıca, yapılan görüşmelerde, öğrencilerin beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı ders uygulamalarına yönelik oldukça olumlu görüşlere sahip oldukları saptanmıştır.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler