Çocuklar İçin Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinin İlk Psikometrik Bulguları ve Üstün Yetenekli Öğrencilerde Ekolojik İnançlar

Yazarlar

  • Süleyman Hilmi ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi
  • Hakan SARIÇAM Dumlupınar Üniversitesi
  • Mustafa AĞIZ MEB

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2015‐V3‐02

Anahtar Kelimeler:

Ekolojik- paradigma- çevre- inançlar?- ölçek- üstün- yetenek

Özet

Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği yetişkinlerin çevresel değerlerini belirlemek için oluşturulmuştu. Fakat daha sonra çocuklar için uygun hale getirildi. Bu çalışmada Çocuklar İçin Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinin Türkçe versiyonu sunularak, ön-psikometrik bulguları incelenmiştir. Buna ek olarak üstün yetenekli çocuklar ile normal çocukların çevre inançları karşılaştırılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi uygulandıktan sonra benzer ölçek geçerliği incelenmiştir. Benzer ölçek çalışması için İlköğretim Öğrencileri İçin Çevre Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca iç tutarlık güvenirlik ve test-tekrar test güvenirliği de incelenmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda orijinal forma uygun şekilde 10 maddelik 3 faktörlü bir yapı elde edilmiş ve bu 3 boyutlu yapı toplam varyansın %50.21’ini açıklamaktadır. Faktör yükleri .45 ile .73 arasında sıralanmaktadır. Benzer ölçek geçerliği çalışmasında Çocuklar İçin Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği ile İlköğretim Öğrencileri İçin Çevre Tutum Ölçeği arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için .84 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test güvenirlik katsayısı .71, düzeltilmiş madde toplam korelasyon değerlerinin .37 ile .69 arasında sıralandığı gözlenmiştir. İkinci çalışmada ise üstün yetenekli öğrencilerin çevre inançları puanları normal akranlarınkinden yüksek çıkmıştır. Çalışma bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler