60-72 Ay Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Belirlenmesi

Yazarlar

  • Betül KUNT Dumlupınar Üniversitesi
  • Emine ÖZEL Dumlupınar Üniversitesi
  • Halil KUNT Dumlupınar Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2015‐V3‐04

Anahtar Kelimeler:

Bilimsel- süreç- becerileri- farkl?- de?i?kenler- okulöncesi- ö?rencileri

Özet

Bu çalışmanın amacı okulöncesine devam eden 6 yaş çocukların bilimsel süreç beceri düzeylerini belirlemek ve farklı değişkenler açısından bilimsel süreç beceri düzeylerini karşılaştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bağımsız anaokulları ve ilkokullar bünyesindeki anasınıflarında öğrenim görmekte olan 15 okuldan 174’ü kız, 168’i erkek toplam 342 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 22 sorudan oluşan, KR-20 güvenirlik katsayısı 0,77 olarak hesaplanan bilimsel süreç beceri testi kullanılmıştır. Bilimsel süreç beceri testi temel süreç becerilerinden gözlem, tahmin, sınıflama, iletişim kurma, ölçme ve sonuç çıkarma alt boyutlarından oluşmaktadır. Analizler sonucunda; öğrencilerin özel ve devlette eğitim almalarına, anne-baba eğitim durumu, çocukların daha önce okul öncesi eğitim alma ve öğretmenlerinin açık öğretim ya da örgün öğretim yapan üniversiteden mezun olma durumlarına bağlı bilimsel süreç becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür. Ancak cinsiyet ve anne meslek durumlarına bağlı bilimsel süreç becerileri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Sonuç olarak, özelde eğitim alan öğrencilerin devlette eğitim alanlara, daha önce okulöncesi eğitim alan öğrencilerinde eğitim almayan öğrencilere göre ve öğretmeni örgün öğretimden mezun olan öğrencilerin öğretmeni açık öğretimden mezun olan öğrencilere göre bilimsel süreç becerileri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler