MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ OKULA BAĞLILIĞA ETKİSİ

Yazarlar

  • Merve KILIÇ İstanbul Aydın Üniversitesi
  • Hakan İŞÖZEN İstanbul Aydın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-03

Anahtar Kelimeler:

Algılanan Sosyal Destek- Mesleki Eğitime Yönelik Tutum- Okula Bağlılık- Regresyon analizi

Özet

Okula bağlılık, öğrencilerin kendilerini okula ait hissetmeleri, okulunun amaçlarını ve değerlerini benimsemeleri, bunun sonucu olarak okul ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirme isteği içinde olarak daha başarılı olma arzularıdır. Öğrencilerin okulla kurduğu bağ üzerinde etkili olabilecek pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri, mesleki eğitime yönelik tutumları ile aileden, öğretmenden, arkadaştan algıladıkları sosyal desteğin etkisidir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da Esenyurt ilçesinde eğitim veren üç meslek lisesinin 353’ü erkek, 338’i kız olmak üzere 691 öğrenci için, algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile aldıkları mesleki eğitime yönelik tutumlarının okula bağlılıklarına etkisinin incelenmesidir. Korelasyon analizi sonucunda, algılanan sosyal destek ile okula bağlılık %37,5 (r=0,375; p=0,000) pozitif yönde ilişkilidir. Mesleki eğitime yönelik tutum ile okula bağlılık %34,5 (r=0,345;p=0,000) pozitif yönde ilişkilidir. Regresyon analizi sonucunda, algılanan sosyal desteğin okula bağlılık üzerinde pozitif yönde anlamlı etkili (β=0,497; p=0,000) ve mesleki eğitime yönelik tutumun pozitif yönde anlamlı etkili (β=0,459; p=0,000) olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-03

Sayı

Bölüm

Eğitim