Müzik Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2021.V36-10

Anahtar Kelimeler:

Zeka- Çoklu Zeka Kuramı- Müzikal Zeka- Müzik Eğitimi

Özet

Bu araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ nda öğrenim gören 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin, sahip oldukları çoklu zekâ alanlarını demografik değişkenler açısından ortaya koymaktır. Araştırmaya müzik öğretmeni adaylarından 74 öğrenci katılmıştır. Çoklu zeka alanlarına ilişkin verilerin elde edilmesinde Oral (2001) tarafından İngilizce‘den Türkçe‘ye uyarlanan “Çoklu Zeka Envanteri” kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik değişkenlerine ilişkin bilgilerin elde edilebilmesi için ise araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu ” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla betimsel istatistik tekniklerinden (mod, medyan, aritmetik ortalama, standart sapma) yararlanılmış, elde edilen sonuçlar doğrultusunda normal dağılım gösterdiğine karar verilen verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Öğrencilerin çoklu zeka alanlarında; cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun olduğu lise türüne göre anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız (ilişkisiz) gruplar t-testi, annelerin eğitim durumu ve babaların eğitim durumuna göre anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılmış olan testler sonunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 2. sınıflarda okuyan öğrencilerin sahip oldukları çoklu zeka alanlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olduğu lise, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bulgulara ilişkin öneriler sunulmuştur.   

İndir

Yayınlanmış

2021-05-15

Sayı

Bölüm

Müzik